ORDONANTA DE URGENTA Nr. 108 din 27 iunie 2001
privind exploatatiile agricole
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 352 din 30 iunie 2001

In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAP. 1
Dispozitii generale

Art. 1
Exploatatiile agricole sunt forme complexe de organizare a proprietatii, prin care se pun in valoare pamantul, animalele si celelalte mijloace de productie, interconectate intr-un sistem unitar, in vederea executarii de lucrari, prestarii de servicii si obtinerii eficiente de produse agricole.
Art. 2
Exploatatiile agricole pot fi formate din una sau mai multe proprietati de terenuri, animale si mijloace necesare procesului de productie agricola.
Art. 3
Exploatatiile agricole se diferentiaza in functie de:
a) natura juridica a acestora;
b) forma de proprietate;
c) natura activitatii pe care o desfasoara;
d) marimea economica si dimensiunea acestora:
– comerciale;
– familiale.
Art. 4
Exploatatiile agricole vor fi conduse si administrate de specialisti acreditati de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, la propunerea organelor de specialitate de la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti.

CAP. 2
Dimensionarea exploatatiilor agricole comerciale

Art. 5
(1) Dimensiunile minime pentru exploatatiile agricole comerciale sunt:
A. Pentru sectorul vegetal:
a) cereale, plante tehnice si medicinale:
– zona de campie 110 ha;
– zona de deal 50 ha;
b) pajisti naturale cultivate si
culturi furajere pentru zona de munte 25 ha;
c) legume 2 ha;
d) plantatii de pomi si pepiniere 5 ha;
e) capsunerii, arbusti fructiferi 1 ha;
f) plantatii de vii nobile, pepiniere si hamei 5 ha;
g) sere si solarii 0,5 ha;
B. Pentru sectorul animalier:
a) vaci de lapte 15 capete;
b) taurine la ingrasat 50 de capete;
c) oi sau capre 300 de capete;
d) porci 100 de capete;
e) alte specii de animale 100 de capete;
f) gaini ouatoare 2000 de capete;
g) pasari pentru carne 5000 de capete;
h) alte specii de pasari 1000 de capete;
i) apicultura 50 de familii.
C. Pentru sectorul piscicol:
a) bazine amenajate pentru producerea
puietului de peste 10 ha;
b) bazine amenajate pentru producerea pestelui
de consum 20 ha;
c) pastravarii 1 ha.
(2) Exploatatiile agricole infiintate cu respectarea dimensiunilor minime, prevazute la alin. (1), vor beneficia de facilitati financiare, similare celor practicate in statele Uniunii Europene.
Art. 6
Exploatatiile agricole se pot constitui din:
a) terenurile dobandite in proprietate de persoanele fizice sau juridice, conform prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, si ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstruirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile ulterioare:
b) terenurile dobandite prin acte juridice intre vii si pentru cauza de moarte;
c) terenurile rezultate in urma schimburilor efectuate conform prevederilor art. 12 si 13 din Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor;
d) terenurile rezultate prin asocierea liber consimtita a proprietarilor individuali;
e) terenurile arendate;
f) terenurile concesionate;
g) terenurile in proprietate comuna, detinute in devalmasie;
h) terenurile in proprietate comuna, pe cote-parti (indiviziune).

CAP. 3
Sprijinul acordat exploatatiilor agricole

Art. 7
Producatorii agricoli care detin sau administreaza exploatatii agricole, dimensionate potrivit art. 5 alin. (1), pot beneficia de sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii pe produs, in scopul imbunatatirii eficientei economice, cresterii productiei si indicilor de calitate ai produselor agricole.
Art. 8
(1) Lista produselor agricole, fondurile si sursele de finantare se aproba anual de Guvern, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, pentru plati directe, acordate producatorilor agricoli organizati in exploatatii agricole, pe perioada unui an de productie.
(2) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, prin an de productie se intelege perioada corespunzatoare caracteristicilor biologice ale produselor sau grupelor de produse agricole, numit si an agricol.
Art. 9
(1) Exploatatiile agricole pot beneficia de facilitati financiare din partea statului pentru investitii privind cumpararea de tractoare, utilaje agricole, instalatii pentru irigat, constructii de spatii de productie, de stocare, de protectia mediului, constructii de adaposturi in zootehnie, sere, plantatii de pomi, vita de vie, hamei, capsunerii etc.
(2) Fondurile si sursele de finantare, precum si modul de acordare a facilitatilor prevazute la alin. (1), care nu sunt reglementate expres prin acte normative speciale, se stabilesc anual prin hotarare a Guvernului, inainte de inceperea anului agricol.
Art. 10
Exploatatiile agricole si detinatorii de depozite autorizate beneficiaza de ajutoare de depozitare pentru produse agricole, in conditiile legii.
Art. 11
Producatorii agricoli organizati in exploatatii agricole primesc de la procesatori ajutoare de productie sub forma de avans, de cel putin 30% din valoarea contractata, pe baza contractelor incheiate intre acestia inainte de inceperea anului agricol.
Art. 12
(1) Producatorii agricoli, proprietari sau administratori de exploatatii agricole, pot beneficia de credit ipotecar potrivit legii.
(2) Pentru garantarea creditului primit, prevazut la alin. (1), pot fi ipotecate bunurile imobile sau gajate bunurile mobile, inclusiv certificatele de depozit.

CAP. 4
Exploatatii agricole familiale

Art. 13
Exploatatiile agricole cu dimensiuni sub limitele prevazute la art. 5 alin. (1) sunt exploatatii agricole familiale.
Art. 14
(1) Exploatatiile agricole familiale pot beneficia de servicii de consultanta gratuite, conform legislatiei in vigoare.
(2) Exploatatiile agricole familiale pot fi stimulate pentru practicarea agriculturii ecologice, prin acordarea de facilitati financiare suplimentare, stabilite prin legi speciale.

CAP. 5
Organizarea teritoriului exploatatiilor agricole

Art. 15
(1) Prin organizarea teritoriului exploatatiilor agricole se intelege cadrul necesar pentru buna desfasurare a proceselor de productie, prin stabilirea categoriilor de folosinta a terenurilor, schimbul de terenuri, rectificari de hotare, amplasarea si dimensionarea exploatatiilor tarlalelor si parcelelor.
(2) Organizarea teritoriului exploatatiilor agricole se executa pe baza de studii si proiecte.
(3) Organizarea teritoriului se realizeaza prin:
a) corelarea dezvoltarii agriculturii din zona cu celelalte activitati economice si sociale, care sa conduca la cresterea productiei agricole si la exploatarea in ansamblu a teritoriului;
b) organizarea terenului pe categorii de folosinta agricola, si anume:
– organizarea terenului arabil;
– organizarea plantatiilor pomicole, viticole si de hamei;
– organizarea pasunilor si fanetelor;
c) stabilirea retelei de drumuri agricole.
Art. 16
Pentru stabilirea categoriilor de folosinta se au in vedere:
a) reducerea dispersarii categoriilor de folosinta neeconomice situate in parcele mici, izolate, intercalate;
b) corectarea amplasarii nerationale a unor categorii de folosinta fata de ansamblul elementelor teritoriale, relief, centre de productie, cai de comunicatie, canale de desecare, canale de irigatii;
c) cresterea suprafetei categoriilor superioare de folosinta, in special a celei arabile;
d) crearea unor suprafete compacte, pe fiecare categorie de folosinta, de dimensiuni economice in cadrul fiecarei exploatatii agricole;
e) punerea in valoare a terenurilor slab productive pentru agricultura;
f) corelarea permanenta a conditiilor social-economice locale cu cele ecologice;
g) aplicarea rezultatelor cercetarii stiintifice in domeniu.
Art. 17
Organizarea terenului arabil consta in amplasarea categoriei de folosinta prin stabilirea perimetrelor exploatatiilor, rational amplasate si delimitate, stabilirea asolamentelor in functie de fertilitatea terenului arabil, conditiile de relief, tipurile de culturi etc.
Art. 18
Organizarea terenului plantatiilor pomicole, viticole si de hamei consta in stabilirea perimetrelor exploatatiilor agricole in functie de relief, sol, tipurile de plantatii, retele de drumuri, lucrari de imbunatatiri funciare si de constructiile necesare in vederea desfasurarii normale a procesului de productie, prelucrare si comercializare a produselor.
Art. 19
Organizarea terenului pasunilor consta in delimitarea unitatilor de exploatare in functie de speciile de animale, numarul acestora, de relieful terenului, natura lucrarilor de imbunatatiri funciare, sursele de apa, constructiile utilitare aferente si asigurarea legaturilor functionale cu satele, comunele, orasele si centrele de colectare, prelucrare si valorificare a produselor.
Art. 20
Stabilirea retelei de drumuri agricole consta in amplasarea si dimensionarea acesteia, pe baza legislatiei in vigoare, ca o completare a retelei de drumuri de interes general, in functie de relieful terenului si de lucrarile de imbunatatiri funciare, avandu-se in vedere asigurarea accesului la fiecare parcela sau tarla al tractoarelor si masinilor agricole.
Art. 21
(1) Proiectele de organizare a terenului, pe categorii de folosinta agricola, si stabilirea retelei de drumuri agricole se intocmesc de institutiile specializate de la nivel central, judetean si local, impreuna cu consiliile locale si consiliile judetene, cu acordul prealabil al proprietarilor.
(2) Proiectele elaborate cu respectarea prevederilor alin. (1) devin obligatorii.
(3) Actele in legatura cu organizarea teritoriului exploatatiilor agricole sunt scutite de taxa de timbru.

CAP. 6
Dispozitii finale

Art. 22
In bugetul de stat se vor prevedea, anual, cheltuielile necesare finantarii actiunilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
Art. 23
Pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerul Administratiei Publice si Ministerul Finantelor Publice vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin hotarare a Guvernului.
Art. 24
Pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, impreuna cu Ministerul Administratiei Publice, va elabora normele tehnice de intocmire a proiectelor de organizare a teritoriului exploatatiilor agricole prevazute la art. 15 – 21.
Art. 25
(1) Prezenta ordonanta de urgenta va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta orice dispozitii contrare se abroga.