ORDIN Nr. 532 din 21 iunie 2007
privind aprobarea Procedurii si conditiilor de acordare a drepturilor de plantare noua si a drepturilor individuale de plantare din rezerva nationala si regionala de drepturi de plantare
ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 427 din 27 iunie 2007

Văzând Referatul de aprobare al Oficiului Naţional al Viei şi Vinului nr. 399 din 5 iunie 2007, în baza prevederilor art. 111 lit. k) din Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2002, având în vedere:
– prevederile art. 11 alin. (2) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 83/2007;
– prevederile art. 8 alin. (3) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 462/1.402/2006 pentru aprobarea Normelor de instituire şi gestionare a drepturilor individuale de plantare/replantare a viţei-de-vie cu struguri de vin;
– prevederile art. 5 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.493/1999 privind organizarea comună a pieţei vitivinicole;
– prevederile cap. 2 „Agricultura” din anexa nr. III la Actul privind condiţiile de aderare a Republicii Bulgaria şi a României si adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană din Tratatul de aderare ratificat prin Legea nr. 157/2007
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. 1. – Se aprobă Procedura şi condiţiile de acordare a drepturilor de plantare nouă şi a drepturilor individuale de plantare din rezerva naţională şi regională de drepturi de plantare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice prevederi contrare se abrogă.
Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Decebal Traian Remeş
ANEXĂ
PROCEDURA ŞI CONDIŢIILE
de acordare a drepturilor de plantare nouă şi a drepturilor individuale de plantare din rezerva naţională şi regională de drepturi de plantare
1.1. Rezerva naţională a drepturilor de plantare include drepturile de plantare din rezerva regională (judeţeană) neutilizate în perioada de valabilitate şi drepturile de plantare nou-create de Comisia Europeană, în suprafaţă de 2.830,5 ha pentru România.
1.2. Rezerva regională a drepturilor de plantare este constituită din drepturile individuale de replantare neutilizate în perioada de valabilitate şi din diferenţa rezultată în urma defrişărilor şi plantărilor autorizate de către direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare D.A.D.R., în perioada 15 iunie 2003-10 octombrie 2006.
1.2.1. In termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin, D.A.D.R. vor comunica Oficiului Naţional al Viei şi Vinului situaţia rezervei prevăzute la pct. 1.2, conform datelor din Registrul plantaţiilor viticole.
2.1. Drepturile individuale de plantare nouă se acordă de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare M.A.D.R., prin Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, denumită în continuare I.S.C.T.V., pentru:
a) plantaţii noi de viţă-de-vie, în cadrul măsurilor de comasare şi expropriere de interes public;
b) plantaţii de viţă-de-vie destinate exclusiv experimentărilor viticole;
c) plantaţii de viţă-de-vie destinate exclusiv culturii de viţă-mamă pentru altoi;
d) plantaţii de viţă-de-vie destinate exclusiv consumului familial cu soiuri de struguri pentru vin admise în cultură în limita suprafeţei de 0,1 ha de familie.
2.2. Pentru acordarea drepturilor de plantare nouă, solicitanţii trebuie să depună următoarele documente:
a) cerere de acordare a dreptului;
b) memoriu justificativ care cuprinde: localizarea, identificarea persoanei fizice/juridice, scurtă descriere a situaţiei amplasamentului şi principalele caracteristici ale plantaţiei viticole propuse spre înfiinţare;
c) copie a planului cadastral sau schiţă la scară a parcelelor proiectate;
d) copie certificată „conform cu originalul” după titlul de proprietate, contract arendă, contract concesionare, contract închiriere sau altele asemenea, după caz.
2.3. I.S.C.T.V. comunică solicitanţilor de drepturi decizia de aprobare sau de respingere a cererii, în termen de 15 zile de la depunere.
3.1. Drepturile individuale de plantare prevăzute la pct. 1.1 se acordă de către M.A.D.R., prin I.S.C.T.V., numai în arealele viticole consacrate în vederea realizării următoarelor plantaţii de viţă-de-vie:
a) destinate producerii vinurilor de calitate cu denumire de origine controlată în areale viticole consacrate;
b) destinate producerii vinurilor de masă cu indicaţie geografică (vinurilor de regiune) în arealele viticole delimitate pentru cultura viţei-de-vie.
3.2. Pentru a beneficia de drepturile de plantare din rezerva naţională, solicitanţii trebuie să depună, suplimentar faţă de documentaţia prevăzută la pct. 2.2 lit. a) – d), următoarele:
a) graficul de execuţie pentru fiecare lucrare/acţiune;
b) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului prin care se angajează să execute plantaţia conform graficului de execuţie;
c) adeverinţă emisă de către Oficiul Naţional al Viei şi Vinului din care să rezulte că solicitantul nu a beneficiat de primă de abandon sau nu a transferat ori vândut un drept individual de replantare, începând cu data publicării prezentului ordin;
d) adeverinţă emisă de către D.A.D.R. din care să rezulte că judeţul respectiv nu dispune de rezervă regională (judeţeană);
e) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului prin care se angajează să nu defrişeze plantaţia viticolă minimum 10 ani de la înscrierea acesteia în Registrul plantaţiilor viticole.
3.3. Aprobarea sau respingerea cererii de către I.S.C.T.V. se comunică solicitanţilor de drepturi în termen de 15 zile de la solicitare.
4.1. Dreptul individual de plantare din rezerva regională (judeţeană) se acordă de către D.A.D.R. pentru realizarea următoarelor plantaţii de viţă-de-vie:
a) destinate producerii vinurilor de calitate cu denumire de origine controlată în areale viticole consacrate;
b) destinate producerii vinurilor de masă cu indicaţie geografică (vinurilor de regiune) în arealele viticole delimitate pentru cultura viţei-de-vie;
c) plantaţii destinate producerii vinurilor de masă în arealele viticole delimitate pentru cultura viţei-de-vie.
4.2. Pentru a beneficia de acordarea drepturilor de plantare din rezerva regională (judeţeană) solicitanţii trebuie să depună, suplimentar faţă de documentaţia prevăzută la pct. 2.2 lit. a)-d), următoarele:
a) graficul de execuţie pentru fiecare lucrare/acţiune;
b) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului prin care se angajează să execute plantaţia conform graficului de execuţie;
c) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului prin care se angajează să nu defrişeze plantaţia viticolă minimum 10 ani de la înscrierea acesteia în Registrul plantaţiilor viticole.
4.2.1. D.A.D.R. nu vor aloca drepturi de plantare solicitanţilor care au beneficiat de primă de abandon sau au transferat un drept individual de replantare, începând cu data publicării prezentului ordin.
4.3. Aprobarea sau respingerea cererii de către D.A.D.R. se comunică solicitanţilor de drepturi, în termen de 15 zile de la solicitare.
5.1. Drepturile de plantare din rezerva regională pot face obiectul transferului între judeţe, în cadrul aceleiaşi regiuni viticole, numai cu aprobarea Oficiului Naţional al Viei şi Vinului şi acordul D.A.D.R. între care se efectuează transferul.
5.2. Transferul de drepturi de plantare dintr-o rezervă regională/judeţeană se poate face numai către rezerva regională/judeţeană de drepturi epuizată, la solicitarea D.A.D.R.
6. Pentru acordarea drepturilor din rezerva naţională şi regională au prioritate:
a) soiurile autohtone pentru vinuri roşii, vinuri albe şi pentru vinuri aromate;
b) soiurile autohtone pentru vinuri roşii au prioritate la plantare faţă de soiurile autohtone pentru vinuri albe, dacă în arealele viticole în care se solicită plantarea condiţiile climatice favorizează cultivarea acestora;
c) soiurile destinate producerii de vinuri cu denumire de origine controlată;
d) solicitanţii persoane fizice au prioritate faţă de solicitanţii persoane juridice;
e) solicitanţii, persoane fizice în vârstă de până la 35 de ani care se stabilesc în mediul rural, au prioritate faţă de ceilalţi solicitanţi.