Ordin 487 din 27 iulie 2009
pentru aprobarea modelului de carnet de viticultor şi implementarea acestuia în domeniul comercializării producţiei de struguri pentru vin

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 30 iulie 2009

Data intrarii in vigoare:
30 Iulie 2009

Văzând Referatul de aprobare nr. 556 din 14 iulie 2009, întocmit de Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, având în vedere prevederile:
– art. 6 şi 26 din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, republicată;
– art. 185b din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP);
– Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
ART. 1
(1) Se aprobă modelul de carnet de viticultor, prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Carnetul de viticultor se vizează anual de către direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti, denumite în continuare D.A.D.R., după verificarea menţinerii datelor înscrise în momentul eliberării.
ART. 2
(1) Cultivatorii de suprafeţe viticole de cel puţin 0,5 ha, cultivate cu soiuri nobile de vin, înscrise în Registrul plantaţiilor viticole, denumit în continuare R.P.V., ce comercializează din propria recoltă producţia de struguri de vin către persoane fizice sau juridice, au obligaţia deţinerii şi completării carnetului de viticultor.
(2) Carnetul de viticultor va avea formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 200 mm/100 mm şi va fi alcătuit din foi fixe, autocopiative, înscrise cu seria ce reprezintă indicativul rutier al judeţului şi numerotate cu 3 cifre începând cu 001 pentru fiecare serie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
(3) Prima filă a carnetului de viticultor al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 conţine suprafeţele cultivate cu viţă-devie, totale şi defalcate pe soiuri sau amestec de soiuri, este vizată de consilierul R.P.V. din cadrul D.A.D.R. şi asumată prin semnătură de cultivator, rămânând nedetaşabilă din carnetul de viticultor.
(4) Completarea filelor din cuprinsul carnetului de viticultor se va face cu caractere lizibile şi de neşters, iar eliberarea originalului din fila aferentă fiecărui transport este obligatorie pentru fiecare cantitate de struguri de vin în momentul livrării către fiecare beneficiar, persoană fizică sau juridică.
(5) Se exceptează de la completarea filei din carnetul de viticultor pentru transportul strugurilor din soiuri nobile pentru vin din producţia proprie producătorii care vinifică întreaga cantitate de struguri în spaţiile de vinificare proprii.
(6) Carnetul de viticultor va fi tipărit prin grija Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi pus la dispoziţia cultivatorilor cu suprafeţe viticole prevăzuţi la alin. (1) prin intermediul D.A.D.R.
(7) În vederea eliberării carnetului de viticultor, solicitanţii vor depune la D.A.D.R. o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, în care vor menţiona producţia de struguri din soiuri nobile pentru vin pe fiecare soi deţinut în cultură şi campanie viticolă.
(8) Evidenţa carnetelor de viticultor distribuite de D.A.D.R. se va ţine într-un registru special deschis în acest sens, fiecare carnet de viticultor primind un număr de identificare ce va fi înscris pe coperta carnetului de viticultor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.
(9) Comercianţii care achiziţionează struguri din soiuri nobile pentru vin în vederea comercializării acestora către procesatori au obligaţia întocmirii unui centralizator al cantităţilor predate către aceştia şi transmiterea filelor originale aferente fiecărui transport, către procesator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.
(10) Orice transport de struguri din soiuri nobile pentru vin va fi însoţit în mod obligatoriu, de la cultivator până la centrul de procesare, de fila în original, din carnetul de viticultor, corespunzătoare cantităţilor transportate.
(11) Pentru toate cantităţile de struguri din soiuri nobile pentru vin achiziţionate de la cultivatori şi/sau comercianţi, unităţile de procesare au obligaţia să reţină filele originale ale fiecărui transport care se vor înregistra în registrul de intrări/ieşiri pentru strugurii recepţionaţi.
(12) Filele originale din carnetul de viticultor ce au însoţit transporturile de struguri din soiuri nobile pentru vin achiziţionaţi de către procesatori, precum şi copia acestora rămasă la cultivatori vor fi păstrate şi arhivate de către aceştia minimum 5 ani de la încheierea anului viticol în care au fost emise.
ART. 3
Orice transport al unor cantităţi de struguri din soiuri nobile pentru vin ce face obiectul unei activităţi comerciale care nu este însoţit de fila originală din carnetul de viticultor, în care să fie înscrise corect şi complet datele prevăzute în rubricile acesteia, se consideră transport ilicit, aplicându-se în acest caz măsurile prevăzute pentru astfel de situaţii de către organele abilitate prin lege.
ART. 4
(1) Verificarea şi controlul respectării prevederilor prezentului ordin se fac de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol din cadrul D.A.D.R.
(2) Nerespectarea de către producătorii prevăzuţi la art. 2 alin. (1) şi procesatorii de struguri pentru vin a prevederilor prezentului ordin privind evidenţa produselor vitivinicole se sancţionează potrivit Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, republicată.
ART. 5
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu
Bucureşti, 27 iulie 2009.
Nr. 487.
ANEXA 1
——–
NOTA (CTCE)
CARNETUL DE VITICULTOR se gaseste în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 30 iulie 2009 la pagina 10 (a se vedea imaginea asociată).
ANEXA 2

*Font 7*

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

1. Date cultivator

Denumire/Nume şi Prenume …………………………………..CNP/CUI ………………………….
Adresa: Str. …………………………….., nr. ……., bl. ……, sc. ………, ap. ….., Comuna/Sat …………..
Oraş …………………, Sector ……., Judeţ …………………

2. Date exploataţie ┌─────────────────────────────────────────┐
│ Vizat D.A.D.R., │
│Nume şi Prenume …………………… │
Localizare administrativă a plantaţiei: │Funcţia ………………………….. │
Comună/Sat ………….., Oraş ……………., │Semnătură ………………………… │
Judeţ ………….. Cod siruta …………….. │Dată …………………………….. │
Suprafaţa totală în cultură: …………… ha └─────────────────────────────────────────┘

A. Suprafaţa viticolă pe soiuri:

Soiuri nobile pentru vin Suprafaţa (cu doze zecimale) (ha) Producţia estimată (kg)

1. ………………… ……………………… …………………….

2. ………………… ……………………… …………………….

3. ………………… ……………………… …………………….

4. ………………… ……………………… …………………….

5. ………………… ……………………… …………………….

. ………………… ……………………… …………………….

. ………………… ……………………… …………………….

. ………………… ……………………… …………………….

. ………………… ……………………… …………………….

. ………………… ……………………… …………………….

B. Amestec soiuri pentru vin din care:

Soiuri albe ………………….. ha;
Soiuri roşii/roze …………….. ha.

Consilier RPV,
Nume …………….. Cultivator,
Prenume …………..
Semnatură ………… Semnătura

Ştampilă
(dacă este cazul)

CARNET DE VITICULTOR

ANEXA 3

*Font 9*

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

Campania viticolă …………/ ………
SERIE …. nr. 001

Producători struguri de vin:

Denumire/Nume şi Prenume ………………………….. CNP/CUI …………………………..
Adresa Str. …………………………, nr. ……., bl. ….., sc. …., ap. ….., Comună/
Sat ………….., Oraş ……………., Judeţ ……………..

Beneficiar:

Denumire/Nume şi Prenume ………………………….. CNP/CUI …………………………..
Adresa Str. …………………………, nr. ……., bl. ….., sc. …., ap. ….., Comună/
Sat ………….., Oraş ……………., Judeţ ……………..

Cantitatea livrată pe soiuri:

Soiul Suprafaţa deţinută Cantitatea livrată
(ha) (kg)

1. …………………………… ……………….. ………………………..

2. …………………………… ……………….. ………………………..

3. …………………………… ……………….. ………………………..

4. …………………………… ……………….. ………………………..

5. …………………………… ……………….. ………………………..

6. …………………………… ……………….. ………………………..

7. …………………………… ……………….. ………………………..

8. …………………………… ……………….. ………………………..

9. …………………………… ……………….. ………………………..

10. …………………………… ……………….. ……………………….

Amestec ……………….. kg
Total cantitate ………… kg
Factură /borderou de achiziţii Seria ………, Nr. ……… /………….

Transportator:

Nume ……………, Prenume …………… B.I./C.I. ……., Seria ……., Nr. ……….

Mijloc de transport Nr. …………….

Am predat, Am primit,

Semnătura

Data ………… Ştampila (după caz)

CARNET DE VITICULTOR

ANEXA 4
CERERE
pentru eliberarea carnetului de viticultor

Subsemnatul, ………………., domiciliat în localitatea ……………,
str. ……………………….. nr. …., judeţul …………………..,
B.I./C.I. seria …….. nr. ………………., eliberat/eliberată la data
de …………… de Poliţia ………………, CNP ………………..,
deţinător/exploatant al unei suprafeţe de …………….. ha plantate cu
viţă-de-vie pe rod,
Persoana juridică ………………………….., cu sediul în
localitatea …………………….., str. ………………………….
nr. ……., judeţul …………………., înregistrată la Oficiul Naţional
al Registrului Comerţului cu nr. ………….., având CUI ……………..,
legal reprezentată de dl/dna ……………………….,CNP ……………,
în calitate de …………………….., deţinător/exploatant al unei
suprafeţe de …… ha plantate cu viţă-de-vie pe rod, solicit eliberarea unui
carnet de viticultor.
Declar pe propria răspundere că producţia estimată a fi obţinută în
campania ……../……… este următoarea:

┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│ │ │ │ │
│ CNPV │ Soi │ Suprafaţa │ Producţia │
│ │ │ (ha) │ estimată │
│ │ │ │ (kg) │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ TOTAL │ │ │ │
└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

Data ……………. Semnătura

Stampila
(după caz)

ANEXA 5

*Font 7*
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
Judeţul …………………………………………

REGISTRU DE EVIDENŢĂ
a carnetelor de viticultor

Anul viticol ………………

┌──────┬─────────────────┬─────────────┬────────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────┬──────────┐
│ Nr. │Denumire persoană│ Adresa │ Numărul│Suprafaţa cultivată│Carnet de viticultor│Semnătura│Observaţii│
│ crt. │fizică/juridică │ │ cererii│cu viţă-de-vie │serie/număr/dată │ │ │
│ │ │ │ │cu soiuri nobile │ │ │ │
│ │ │ │ │pentru vin │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 5. │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ . │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ . │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴─────────────────┴─────────────┴────────┴───────────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────┘
NOTĂ:
Registrul de evidenţă a carnetelor de viticultor se completează de către direcţiile pentru agricultură şi
dezvoltare rurale judeţene şi a municipiului Bucureşti.

ANEXA 6

*Font 7*

Judeţul ………………………………….
Denumirea/Numele şi prenumele ………………
CUI/CNP ………………………………….

CENTRALIZATOR
cu cantităţile achiziţionate de struguri din soiuri nobile pentru vin
în campania viticolă …………………………………………

┌──────┬─────────────────┬────────┬────────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬──────────┐
│Nr. │ Numele │Numărul │Soiul/amestecul │Cantitatea │ Data │ Denumirea │ Adresa │Denumirea│ Adresa │Observaţii│
│crt. │transportatorului│ auto │de soiuri nobile│achiziţionată│transportului│furnizorului│furnizorului│benefici-│benefici-│ │
│ │ │ │ pentru vin │ (kg) │ │ │ │arului │ │ │
├──────┼─────────────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ 5. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────┼────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴─────────────────┴────────┴────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴──────────┘
Semnătura
Ştampila
(după caz)
NOTĂ:
Centralizatorul se completează zilnic de către comerciant/intermediar pentru fiecare procesator.

——–