HOTĂRÂRE nr.734 din 11 iulie 2002
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 49/2002

Textul actului publicat în M.Of. nr. 544/25 iul. 2002

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. – Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2001 privind exploataţiile agricole, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.49/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.71 din 31 ianuarie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Alineatele (1), (3) şi (4) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:
„(1) Exploataţiile agricole sunt formate din terenuri, animale şi mijloace necesare procesului de producţie, aparţinând unuia sau mai multor proprietari.
………………………………………………………………………………
(3) Exploataţiile agricole, după natura activităţii pe care o desfăşoară, sunt:
a) exploataţii agricole pentru sectorul vegetal;
b) exploataţii agricole pentru sectorul animalier;
c) exploataţii agricole pentru sectorul piscicol;
d) exploataţii agricole mixte.
(4) Exploataţiile agricole, diferenţiate după dimensiunea acestora, pot fi:
a) exploataţii agricole comerciale;
b) exploataţii agricole familiale.”
2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
„Art. 3. – (1) Exploataţiile agricole comerciale, dimensionate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2001, vor fi conduse sau administrate de personal calificat tehnic şi economic în domeniul agricol.
(2) Exploataţiile agricole familiale pot fi conduse şi administrate de respectivii proprietari, atestaţi în pregătirea agricolă.”
3. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:
„Dimensionarea exploataţiilor agricole”
4. Litera a) a articolului 4 va avea următorul cuprins:
„a) declaraţie pe propria răspundere privind respectarea dimensiunilor minime prevăzute la art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.108/2001, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, avizată de primăria în a cărei rază teritorială se află exploataţia agricolă;”
5. După articolul 4 se introduc articolele 41, 42, 43 şi 44 cu următorul cuprins:
„Art. 41. – Exploataţiile mixte vor fi formate din cotepărţi ale dimensiunilor care vor da un întreg în echivalenţa din cumulul de activitate. Echivalenţa terenurilor agricole şi a efectivelor de animale pentru determinarea dimensiunilor exploataţiei mixte se stabileşte în cote procentuale pentru fiecare categorie de activitate desfăşurată, cu ajutorul coeficienţilor de transformare prezentaţi în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice. Cumulul cotelor procentuale rezultate este de minimum 100 de puncte, respectiv un întreg, în cazul exploataţiilor mixte comerciale.
Art. 42. – (1) Suprafeţele minime pentru exploataţiile agricole vegetale se vor constitui din maximum 4 trupuri.
Trupul este suprafaţa de teren formată din una sau mai multe tarlale învecinate, cu aceeaşi administrare. Trupul poate avea una sau mai multe categorii de folosinţă.
(2) Producătorii agricoli care deţin sau administrează exploataţii agricole cu suprafeţe de teren sau puncte de lucru în mai multe judeţe se vor înscrie şi vor primi facilităţile financiare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.108/2001, în judeţul unde exploataţia are sediul administrativ.
Art. 43. – (1) Exploataţiile agricole se constituie în conformitate cu prevederile art. 6 şi 61 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.108/2001.
(2) Exploataţiile constituite conform alin. (1) pot cuprinde şi animale de producţie şi reproducţie, precum şi alt capital agricol.
(3) În sensul prevederilor alin. (2), producătorii agricoli pot constitui exploataţii agricole punând în comun animale de producţie şi de reproducţie, maşini şi utilaje agricole sau toate acestea la un loc.
Art. 44. – Exploataţiile agricole care nu întrunesc dimensiunile minime prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.108/2001 sunt exploataţii agricole familiale şi beneficiază de prevederile prezentei hotărâri.”
6. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:
„Sprijinul acordat producătorilor agricoli care deţin sau exploatează exploataţiile agricole”
7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
„Art. 5. – (1) Producătorii care deţin sau administrează exploataţii agricole dimensionate potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.108/2001 beneficiază de facilităţile prevăzute la art. 7, 8, 9 şi 12 din acelaşi act normativ, în baza documentaţiei întocmite conform prevederilor art. 4.
(2) Exploataţiile agricole cu dimensiuni mai mici decât cele prevăzute la art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.108/2001 sunt exploataţii familiale, iar producătorii agricoli care le deţin sau le administrează vor fi stimulaţi financiar prin acordarea de facilităţi şi subvenţii pe produs pentru obţinerea producţiei marfă şi pentru aplicarea agriculturii ecologice.”
8. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:
„(2) Cantităţile de produse care se valorifică de producătorii agricoli constituiţi în exploataţii agricole se prevăd anual prin hotărâre a Guvernului, care stabileşte lista cuprinzând produsele agricole pentru care se acordă sprijin direct.”
9. La articolul 7 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:
„(3) Produsele agricole marfă care fac obiectul sprijinului direct trebuie să îndeplinească condiţiile de calitate stabilite de actele normative în vigoare, cu asigurarea obligatorie a integrităţii calitative şi cantitative a produselor pe perioada depozitării.”
10. La articolul 8 se introduc alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:
„(3) Sumele prevăzute pentru cantităţile de produse cuprinse în lista stabilită anual potrivit art. 6 alin. (2) se vor deconta către producătorii agricoli constituiţi în exploataţii agricole conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2001, pe perioada anului de piaţă al produsului.
(4) Anul de piaţă al produselor agricole cuprinse în lista menţionată la alin. (3) este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.”
11. Anexa la normele metodologice se înlocuieşte cu anexa nr. 2.
12. Normele metodologice se completează cu anexele nr. 1 şi 3.
Art. II. – Ministerele şi celelalte autorităţi publice sunt obligate să pună la dispoziţie în mod gratuit datele, informaţiile şi documentele necesare producătorilor agricoli care deţin şi administrează exploataţii agricole, în vederea aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2001 privind exploataţiile agricole, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor metodologice emise în baza acesteia.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,
Ilie Sârbu

Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Bucureşti, 11 iulie 2002.
Nr. 734.
________________________________________
ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la normele metodologice)
TABEL
privind coeficienţii de transformare în cote-părţi procentuale a terenurilor agricole sau a efectivelor de animale pentru determinarea dimensiunilor exploataţiilor agricole mixte
––––––––––––––––––––––––––––––––
Tipul de exploataţie Coeficientul de transformare
––––––––––––––––––––––––––––––––
A. Pentru sectorul vegetal:
a) cereale, plante tehnice şi medicinale:
– zona de câmpie – 1 ha 0,91
– zona de deal – 1 ha 2,00
b) pajişti cultivate şi culturi furajere pentru zona de munte – 1 ha 4,00
c) legume – 1 ha 50,00
d) plantaţii de pomi şi pepiniere – 1 ha 20,00
e) căpşunerii, arbuşti fructiferi – 1 ha 100,00
f) plantaţii de vii nobile, pepiniere şi hamei – 1 ha 20,00
g) sere şi solarii – 1 ha 200,00
h) ciupercării – 1 ha 500,00
B. Pentru sectorul animalier:
a) vaci de lapte sau bubaline – 1 cap 6,67
b) taurine la îngrăşat – 1 cap 2,00
c) oi sau caprine – 1 cap 0,334
d) cai de rasă – 1 cap 6,67
e) cai la îngrăşat – 1 cap 2,00
f) porci – 1 cap 1,00
g) alte specii de animale – 1 cap 1,00
h) găini ouătoare – 1 cap 0,05
i) păsări pentru carne – 1 cap 0,02
j) staţii de incubaţie – 1 cap 0,0005
k) alte specii de păsări – 1 cap 0,10
l) apicultură – 1 familie 2,00
m) struţi – 1 cap 6,67
n) iepuri – 1 cap 0,20
o) animale de blană – 1 cap 1,00
C. Pentru sectorul piscicol:
a) bazine amenajate pentru producerea puietului de peşte – 1 ha 10,00
b) bazine amenajate pentru producerea peştelui de consum – 1 ha 5,00
c) păstrăvării – 1 ha 100,00
––––––––––––––––––––––––––––––––
________________________________________
ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 2 la normele metodologice)
Denumirea ……………………………… Direcţia generală pentru agricultură
Tipul exploataţiei agricole………………. şi industrie alimentară a judeţului
Sediul ………………………………… ………………………………..
Numărul de înregistrare la Oficiul Nr. …………. din …………….
registrului comerţului …………………..
.
Avizat.
Primar,
………………………..
(semnătura şi parafa)
Nr. ………… data ……………
.
DECLARAŢIE
Subsemnatul/subsemnata ……………………………………….., născut/născută în localitatea
……………………., judeţul ……………….., conduc o exploataţie agricolă în localitatea
……………………., judeţul ………….., dimensionată în conformitate cu prevederile art. 5
alin. (1) lit. A, B şi C şi ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind
exploataţiile agricole, aprobată şi modificată prin Legea nr. 166/2002 …………………………
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
(date privind dimensiunile şi profilul exploataţiei agricole)
Declar pe propria răspundere că cele prezentate sunt reale şi, în caz contrar, voi suporta rigorile
legii.
.
Conform cu realitatea Semnătura
Secretarul Consiliului Local …….., …………………………….
………………………………. Ştampila
(dacă este cazul)
________________________________________
ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 3 la normele metodologice)
ANII DE PIAŢĂ
ai principalelor produse agricole
––––––––––––––––––––––––––––––––
Nr. Produsul Anul de piaţă
crt.
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Grâu + secară 1 iulie – 30 iunie
2. Rapiţă 1 iulie – 30 iunie
3. Orzoaică 1 iulie – 30 iunie
4. Porumb + sorg 1 octombrie – 30 septembrie
5. Floarea-soarelui 1 august – 31 iulie
6. Soia 1 septembrie – 31 august
7. Cartof 1 septembrie – 31 mai
8. Sfeclă de zahăr 1 septembrie – 31 ianuarie
9. In şi cânepă pentru fibră 1 august – 31 ianuarie
10. Legume de câmp 1 mai – 30 aprilie
11. Legume de seră 1 noiembrie – 31 mai
12. Fructe 1 mai – 30 aprilie
13. Struguri 1 august – 30 aprilie
14. Furaje (fânuri din culturi anuale şi perene) 1 iulie – 30 septembrie
15. Tutun 1 octombrie – 1 aprilie
16. Orez 1 septembrie – 1 iunie
––––––––––––––––––––––––––––––––

Lasă un răspuns