Autorizatii si formulare
Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni se face în zone consacrate, alegerea speciilor şi soiurilor este opţiunea liberă a oricărui proprietar sau deţinător de teren, la recomandarea specialiştilor autorizaţi în acest scop, conform prevederilor legale.
Plantarea pomilor fructiferi din categoria pomi răzleţi în grădini şi curţi, precum şi în terenurile din extravilan se face respectându-se distanţele faţă de limita proprietăţii vecinilor, astfel:
a) la 2 m de răzor sau gard, pomi cu talie mică;
b) la cel puţin 3 m de răzor sau gard, pomi cu talie mare.

Plantaţiile de pomi cu suprafaţă mai mare de 0,5 ha şi cele de arbuşti fructiferi de peste 0,2 ha, situate în zone, bazine şi centre consacrate, se înfiinţează în baza autorizaţiei de plantare eliberate de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti.
Pentru plantaţiile de pomi cu suprafaţa mai mare de 2 ha şi pentru plantaţiile de arbuşti fructiferi cu suprafaţa mai mare de 0,5 ha autorizaţia de plantare se eliberează în baza unui proiect de înfiinţare a plantaţiei pomicole elaborat de persoane autorizate şi avizat de institutul de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură sau de staţiunea de cercetare-dezvoltare pomicolă din zonă.
Sunt exceptate de la obţinerea autorizaţiei de plantare colecţiile de pomi şi arbuşti fructiferi, culturile pomicole de concurs şi parcelele experimentale.
Cererea pentru obţinerea autorizaţiei de plantare se depune la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană a municipiului Bucureşti, cu cel puţin o lună înainte de data începerii înfiinţării plantaţiei. Cererea va conţine informaţiile necesare pentru completarea autorizaţiei de plantare şi va fi vizată de specialistul de la centrul agricol din comuna unde se înfiinţează plantaţia.
Autorizaţia de plantare cuprinde următoarele elemente:
a) numele/denumirea producătorului, persoană fizică sau juridică;
b) adresa/sediul producătorului;
c) locul plantării: comuna, satul, tarlaua sau parcela cu denumirea cunoscută local;
d) suprafaţa totală ce urmează a se planta, defalcată pe ani;
e) specia, soiul/soiurile folosite la plantare;
f) tipul plantaţiei şi numărul de pomi/ha.

Defrişarea plantaţiilor de pomi şi arbuşti fructiferi de interes comercial aparţinând persoanelor fizice sau juridice se face numai în baza autorizaţiei de defrişare eliberate de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti
Condiţiile minime pentru autorizarea defrişării plantaţiilor pomicole sunt:
a) plantaţia prezintă goluri şi pomi uscaţi în proporţie de 60%;
b) plantaţia se află în declin şi prezintă infecţii provocate de micoze, bacterii, viruşi, a căror combatere nu se justifică economic;
c) au durata normală de funcţionare expirată;
d) în cazurile când se solicită defrişarea plantaţiilor de nuc şi de castan comestibil în masiv, cererea de defrişare va fi însoţită de documente privind expertiza tehnică efectuată de un institut de cercetare-dezvoltare pentru agricultură sau de staţiunea de cercetare-dezvoltare pomicolă din zonă; criteriile care stau la baza documentaţiei în vederea autorizării tăierii exemplarelor de nuc şi castan comestibil, precum şi a defrişării lor când sunt în masiv se stabilesc conform prevederilor prezentei legi.
Cererea pentru obţinerea autorizaţiei de defrişare se depune la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu 3 luni înainte de executarea defrişării.
Sunt exceptate de la obţinerea autorizaţiei de defrişare colecţiile de pomi şi arbuşti fructiferi, culturile pomicole de concurs şi parcelele experimentale, care se aprobă de consiliile ştiinţifice ale unităţilor respective.
În cazul în care, după defrişare, terenul respectiv nu se replantează, deţinătorii au obligaţia să înainteze la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, cu 3 luni înaintea defrişării, documentaţia necesară pentru schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Cultura nucului din categoria pomi răzleţi este supusă şi următoarelor prevederi speciale:
a) plantarea nucilor se face cu materialul săditor selecţionat, provenit din pepiniere autorizate; terenurile supuse eroziunii se pot planta şi cu biotipuri locale provenite de la pepiniere silvice;
b) tăierea nucilor şi castanilor comestibili din categoria pomi răzleţi, indiferent de proprietar, se face pe baza autorizaţieimodel prevăzute în anexa nr. 3;
c) cererea pentru tăierea nucilor/castanilor comestibili din categoria pomi răzleţi solicitată de persoanele fizice sau juridice se depune cu cel puţin o lună înaintea executării tăierii, iar aceasta se verifică şi se aprobă de specialiştii direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
d) criteriile care stau la baza documentaţiei în vederea autorizării tăierii nucilor răzleţi/castanilor comestibili sunt:
1. pomii sunt îmbătrâniţi şi prezintă ramuri uscate în proporţie de 60% din coroană;
2. pomii sunt amplasaţi într-un perimetru unde urmează să se construiască obiective de interes naţional sau de interes al comunităţii locale;
3. pomii sunt amplasaţi pe aliniamentele drumurilor naţionale şi se pune în pericol siguranţa circulaţiei rutiere.
Autorizaţiile de defrişare a plantaţiilor pomicole se eliberează de către direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană şi a municipiului Bucureşti pe baza cererilor adresate acesteia de către deţinătorii plantaţiilor pomicole.
Autorizaţia de defrişare va cuprinde:
a) numele/denumirea deţinătorului, persoană fizică sau juridică;
b) adresa/sediul deţinătorului;
c) amplasarea plantaţiei: comuna, satul, tarlaua, parcela sau punctul, cu denumirea cunoscută local;
d) suprafaţa pentru care se solicită autorizaţia de defrişare;
e) data defrişării: anul, luna;
f) specia/speciile şi soiul/soiurile din plantaţia propusă pentru defrişare;
g) vârsta plantaţiei – ani;
h) procentul de goluri din plantaţie;
i) motivaţia defrişării;
j) modul de folosinţă a terenului după defrişare.

Formularele-tip

Propunem aprobarea
Camera agricolă Se aprobă
Director DAJ

Nr. …./ ……….

CERERE
pentru eliberarea autorizaţiei de plantare de pomi fructiferi şi arbuşti fructiferi

Subsemnatul/Subsemnata …………………………………………..,
(numele şi prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice)
în calitate de proprietar/deţinător legal de teren agricol, cu domiciliul/se-diul în localitatea ……………….., str. ………………nr. ……..,
judeţul ………….., telefon …………, fax …………, înregistrată la registrul comerţului cu nr. …….., reprezentat prin ……………….,având funcţia de …………….., solicit eliberarea autorizaţiei de plantare în zona…………, comuna ……………, satul ……………..,tarlaua ………., parcela …………, în punctul denumit local………..,pe suprafaţa totală de …….. ha, pe perioada de …… ani, din care:
– anul ……… …… ha, din specia …………, soiurile……………..
Tipul plantaţiei………………………….., numărul de pomi/ha……….
(se inserează datele din proiectul de înfiinţare a plantaţiei aprobat)
Menţionez pe propria răspundere că:
1. am luat cunoştinţă de prevederile art. 15, 16, 19 şi 20 din Legea pomi-
culturii nr. 348/2003;
2. deţin documentele însoţitoare privind provenienţa şi calitatea materialului
săditor pomicol folosit la plantare;
3. respect toate verigile tehnologice recomandate de cercetarea ştiinţifică în
domeniul pomiculturii prin tehnologiile-cadru de înfiinţare a plantaţiilor
pomicole;
4. anexez copie de pe actul de proprietate (deţinere legală) asupra terenului.

Data VIZAT
…………………… ISCTPVLF
Semnătura solicitantului

NOTĂ:
1. Cererile se soluţionează în termen de o lună de la data înregistrării.
2. Cererile se întocmesc în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la solicitant, iar celălalt se depune la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală teritorială.

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Direcţia pentru agricultură a judetului CLUJ

AUTORIZAŢIE
de plantare pomi fructiferi/arbuşti fructiferi
Nr. ……../…………….

În conformitate cu prevederile art. 15 şi 16 din Legea pomiculturii nr. 348/2003 şi cu art. 6 din Normele metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 156/2004,în baza cererii aprobate cu nr. …../……………, se autorizează persoana fizică/juridică …………, din localitatea ………………..,judeţul …………., să planteze suprafaţa de …………………… ha
pomi fructiferi/arbuşti fructiferi, în suprafaţă totală de…… ha,
din care în:
– anul/anii ………… ………….ha, specia ……………………..,
soiul/soiurile ………………………. .
Prezenta autorizaţie este valabilă pentru suprafaţa totală de plantare,eşalonată pe o perioadă de ……. ani.

Data eliberării Directorul direcţiei pentru agricultură
………………… a judetului CLUJ ………………….

Propunem aprobarea
Se aprobă
Director DAj
Nr. …../………..

CERERE
pentru eliberarea autorizaţiei de defrişare a plantaţiei de pomi fructiferi
şi arbuşti fructiferi

Subsemnatul/Subsemnata…………………………………………….,
(numele şi prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice)
în calitate de proprietar (deţinător legal)*), cu domiciliul/sediul în
localitatea ……………………, str. …………………. nr. ……..,
având funcţia de ……………., solicit eliberarea autorizaţiei de defrişare
a parcelei …………..din comuna …………………, satul…………..,
tarlaua …………………., în punctul denumit local …………………,
pe suprafaţa totală de ……….ha, pe perioada de …….. ani,
din speciile ………………….., soiurile ………………………… .
_______________
*) Se va ataşa copie xerox de pe titlul de proprietate/documentul legal de deţinere a terenului.
Vârsta plantaţiei propuse pentru defrişare este de …. ani şi prezintă……% goluri.
Solicit autorizaţia de defrişare pentru plantaţia de pomi
fructiferi/arbuşti fructiferi din următoarele motive:…………………..
După defrişare terenul va avea/nu va avea aceeaşi categorie de folosinţă,fiind utilizat pentru ……………………. .
Mă oblig ca în termen de 30 de zile de la data defrişării plantaţiei de pomi fructiferi/arbuşti fructiferi să anunţ oficiul teritorial de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol despre schimbarea categoriei de folosinţă a terenului.

(data ) (semnătura solicitantului)

NOTĂ:
1. Cererile se întocmesc în 3 exemplare, dintre care un exemplar se depune la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare ruralăteritorială, altul rămâne la solicitant şi un exemplar se înaintează la oficiul teritorial de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol.
2. Cererile se soluţionează în termen de 3 luni de la data înregistrării

.
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Direcţia pentru agricultură a judetului CLUJ

AUTORIZAŢIE
pentru defrişarea plantaţiei de pomi fructiferi/arbuşti fructiferi
Nr. …../…………

În conformitate cu prevederile art. 21 din Legea pomiculturii nr. 348/2003 şi ale art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 156/2004, în baza cererii aprobate cu nr. …./……………., se autorizează persoana fizică/juridică ……………….., din localitatea …………………..,judeţul ………………, proprietar/deţinător legal, să defrişeze plantaţia de pomi fructiferi/arbuşti fructiferi …………..din comuna …………..,
satul …………………, tarlaua ……………, în punctul denumit local …………….,pe suprafaţa totală de ….. ha, în perioada ………,din speciile ……………………., soiurile ……………………… .
Plantaţia de pomi fructiferi/arbuşti fructiferi supusă defrişării are vârsta de …. ani şi prezintă ….% goluri.
Alte motive pentru care se solicită defrişarea sunt:
…………………………………………………………….

Directorul direcţiei pentru agricultură a judetului CLUJ
……………………………………………………..

Data eliberării
……………..